REGULAMIN KOŁA ŚPIEWU „LUTNIA” W OSIECZNEJ


§ 1

Postanowienia ogólne


 1. Koło Śpiewu LUTNIA w Osiecznej zwane dalej Chórem jest amatorskim Zespołem Artystycznym utworzonym na podstawie Statutu PZChiO.
 2. W swej działalności używa zamiennie nazw: 

  - Koło Śpiewu „LUTNIA” w Osiecznej. 
  - Chór „LUTNIA” w Osiecznej

 3. Pod względem administracyjnym oraz w dziedzinie obsługi artystycznej imprez Chór podlega bezpośrednio MGOK przy UMiG w Osiecznej.
 4. W zakresie pozostałej działalności artystycznej i polityki repertuarowej Chór jest niezależny.
 5. Chór jest organizacją społeczną, swą działalność opiera na dobrowolnej aktywności członków chóru.

§ 2

Cel i środki działania

 1. Celem działalności Chóru jest:

  1) reprezentowanie i promowanie Miasta i Gminy Osieczna.
  2) rozwijanie kultury muzycznej wśród mieszkańców Gminy,
  3) kultywowanie oraz kontynuowanie tradycji śpiewu chóralnego.

 2. Chór realizuje swoje cele poprzez:

  1) prace nad poszerzeniem i doskonaleniem repertuaru,
  2) uczestnictwo w uroczystościach oraz imprezach organizowanych przez MGOK lub UMiG w Osiecznej.
  3) organizowanie i udział w koncertach,
  4) udział w konkursach, przeglądach Chórów.

§ 3

Władze wewnętrzne Chóru

 1. Władzami Chóru są:

  1) Walne Zebranie.
  2) Zarząd.
  3) Kierownik artystyczny.
  4) Komisja Rewizyjna.

 2. Walne Zebranie.

  1) Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
  2) Zwyczajne Walne Zebranie jest najwyższą władzą Chóru, uprawnioną do podejmowania

  2.1. uchwał we wszystkich sprawach, w szczególności:
  2.2. uchwalanie regulaminu Chóru i wprowadzanie zmian w tym regulaminie,
  2.3. wyboru Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu Chóru,
  2.4. przyjmowania sprawozdań z działalności Chóru,
  2.5. udzielanie absolutorium Zarządowi Chóru,
  2.6. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Chóru,
  2.7. podejmowanie uchwał w sprawie odwołania członków Zarządu Chóru.
  2.8. określenie na wniosek Zarządu wysokości i sposób opłacania składki członkowskiej.

  3) Zwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd Chóru przynajmniej raz w roku.
  4) O terminie i miejscu Zwyczajnego Walnego Zebrania Zarząd Chóru powiadamia członków Chóru ustnie na 
  próbach co najmniej na dwa tygodnie przed jego rozpoczęciem.
  5) Zwyczajne Walne Zebranie w terminie pierwszym jest ważne przy obecności co najmniej ½ ogólnej liczby 
  członków.
  6) W drugim terminie Zwyczajne Walne Zebranie jest ważne bez ograniczenia wskazanego w pkt  5.
  7) Uchwały Zwyczajnego Walnego Zebrania podejmowane są zwykła większością głosów.
  8) Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd, Komisję Rewizyjną lub z własnej inicjatywy członków 
  Chóru na ich pisemny wniosek.
  9) Nadzwyczajne Walne Zebranie ważne jest przy obecności co najmniej ½  ogólnej liczby chórzystów. Pisemny 
  wniosek chórzystów powinien zawierać proponowany porządek obrad.

 3. Zarząd Chóru.

  1) Zarząd Chóru składa się z Prezesa oraz z pięciu członków Zarządu, w tym Kierownika Artystycznego, który wchodzi 
  automatycznie do Zarządu Chóru.
  2) Kierownik Artystyczny jest zobowiązany do uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu Chóru, na których omawiana 
  jest działalność artystyczna Chóru.
  3) Zarząd Chóru kieruje bieżącą działalnością Chóru i odpowiada za swą działalność przed Zwyczajnym Walnym
  Zebraniem i w tym zakresie  reprezentuje Chór na zewnątrz.
  4) Kadencja Zarządu trwa cztery lata.
  5) Członkowie Zarządu Chóru wybierani są w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów spośród kandydatów
  zgłoszonych przez członków Chóru.
  6) Nowo wybrany Zarząd ukonstytuowuje się na pierwszym posiedzeniu Zarządu.
  7) Pracami Zarządu kieruje Prezes, a w przypadku jego nieobecności Wiceprezes.
  8) Decyzje Zarządu podejmowane są większością głosów. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa
  lub pod jego nieobecność Wiceprezesa.

 4. Kierownik Artystyczny

  1) Kierownik Artystyczny jest Dyrygentem Chóru odpowiedzialnym za jego rozwój artystyczny.
  2) Do kompetencji Kierownika należy w szczególności podejmowanie decyzji w sprawie:
  2.1. kształtowania repertuaru Chóru;
  2.2. harmonogramu prób;
  2.3. decydowania o składzie osobowym Chóru;

  3) Kierownik Artystyczny współpracuje z Zarządem stanowiąc głos doradczy w pozostałych kwestiach artystycznych.

 5. Komisja Rewizyjna.

  1) Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Chóru.
  2) Komisję Rewizyjną w składzie trzech osób wybiera spośród kandydatów zgłoszonych przez chórzystów Zwyczajne
  Walne Zebranie w głosowaniu tajnym.
  3) Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata.
  4) Komisja Rewizyjna:

  4.1.  kontroluje działalność Zarządu.
  4.2. opiniuje sprawozdanie finansowe Zarządu i stawia wniosek w przedmiocie absolutorium dla Zarządu.
  4.3. ma prawo wglądu we wszystkie dokumenty dotyczące działalności Chóru.


§ 4

Członkowie Chóru
 1. Członkiem Chóru może zostać każdy, kto:

  1)    Zaliczył okres próbny, po którym zostanie przesłuchany i uzyska pozytywną opinię Dyrygenta Chóru:

  1.1. okres próbny trwa 15 prób,
  1.2. kandydat na członka Chóru podlega wszystkim obowiązkom członka Chóru, z wyjątkiem czynnego  uczestniczenia 
  w koncertach i udziału w wyborach Zarządu,
  1.3. o ewentualnym dopuszczeniu do udziału w koncertach, w okresie próbnym decyduje Dyrygent Chóru,

  2)    Uzyska akceptację Zarządu Chóru,
  3)    Włączy się czynnie w organizację działań Chóru.

 2. Członkowie Chóru mają obowiązek uczestniczenia w działalności Chóru, a w  szczególności:

  1) uczestniczenia we wszystkich próbach, występach i spotkaniach oficjalnych Chóru,
  2) punktualnego i aktywnego udziału w próbach; nieobecność na trzech próbach poprzedzających występ, eliminuje 
  członka Chóru udziału w nim. W wyjątkowej sytuacji Kierownik artystyczny może zadecydować o udziale chórzysty 
  w występie.
  3) przestrzegania postanowień regulaminu,
  4) utrzymania dyscypliny wewnątrz Chóru,
  5) podporządkowania się decyzjom Zarządu i Dyrygenta,
  6) regularnego płacenia składek członkowskich,
  7) dbania o dobre imię Chóru,
  8) poszanowania mienia Chóru oraz przestrzegania bezwzględnego zakazu udostępnienia materiału nutowego osobom     trzecim, bez zgody Dyrygenta lub Prezesa.
  9) Usprawiedliwiania nieobecności na próbie, poprzez zawiadomienie w wybranej przez siebie formie, Zarządu Chóru.

 3. Członkowie Chóru mają prawo do:

  1) czynnego uczestniczenia w działalności Chóru,
  2) uczestniczenia w Walnych Zebraniach oraz czynnego i  biernego prawa wyborczego do władz Chóru,
  3) zgłaszania uwag, wniosków i propozycji dotyczących spraw Chóru,
  4) zwolnienia z prób na czas określony w uzasadnionych przypadkach na podstawie decyzji Zarządu,
  5) otrzymania nieodpłatnie stroju, teczki koncertowej na nuty oraz po jednym egzemplarzu nut, za które to rzeczy 
  ponosi  odpowiedzialność materialną,

 4. Członkostwo w Chórze ustaje:

  1) na pisemną prośbę chórzysty,
  2) na skutek 50% w stosunku rocznym, nieusprawiedliwionej nieobecności na próbach.

§ 5

Finanse Chóru
 1. Na budżet Chóru składają się środki własne chórzystów przeznaczone na realizację przedsięwzięć związanych 
  z działalnością Chóru.
 2. Finansami dysponuje Zarząd, a za ich przechowanie i ewidencję odpowiedzialny jest Skarbnik.


§ 6

Postanowienia końcowe


 1. Zmiana części lub całości regulaminu może nastąpić po uchwaleniu jej przez Zwyczajne Walne Zebranie
 2. Uchwalenie zmian w Regulaminie przez Zwyczajne Walne Zebranie następuje 
  w głosowaniu jawnym, a dla jej ważności wymagane jest oddanie  2/3 ważnych głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby chórzystów.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zebranie.
Osieczna, dnia 18.02.2014r.

Koło Śpiewu „LUTNIA”

w Osiecznej